Home

Samråd detaljplan

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska vid utökat förfarande under minst tre veckor samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Värdefull information samlas in. Om kommunen vid framtagande av en detaljplan tillämpar ett utökat förfarande ska kommunen informera om samrådet med en kungörelse. Kungörelse betyder meddelande till allmänheten och ska bland annat innehålla information om var planförslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är. Detaljplaner som behöver tas fram med ett utökat förfarande innebär ofta att en bredare. Samråd är en dialog mellan medborgare och kommun, där medborgare har möjlighet att föra fram sina åsikter och synpunkter på framtagen detaljplan. Detaljplaneprocessen Framtagandet av en detaljplan är en demokratisk process, där du som medborgare har två tillfällen att lämna synpunkter och åsikter på detaljplanen Ett förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 och Kiruna 1:173, Norra sandmagasinet, finns utställt för samråd i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 23 januari - 14 februari 2020 Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Samråd om detaljplan vid ett utökat förfarande - PBL

Kungörelse inför samråd vid ett utökat förfarande - PBL

Förslag till detaljplan. Hökarängen och Farsta byggs ihop genom att Lingvägen förlängs. Tre bostadshus och en förskola byggs och Kvickenstorpsskolan byggs ut. Detaljplanen var på samråd 2013 och har arbetats om efter det. Nu kan du tycka till i ett nytt samråd Samråd Det första steget i upprättandet av en detaljplan är samrådet. Ett förslag till detaljplan tas fram och stadsbyggnadsnämnden beslutar sedan om att samråd ska hållas. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger vad, var och hur man får bygga och vad man får använda fastigheterna inom planområdet till. Detaljplanerna regleras av plan- och bygglagen (PBL) och utgör underlag för bland annat bygglov. Detaljplaner tas fram av kommunen i samråd med fastighetsägare och andra berörda En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan. När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter

Samråd och granskning för detaljplaner - Mullsj

Samråd. Detaljplan är har sänts över för samråd under remisstiden 11 maj till och med 7 juni 2020. Samrådshandlingarna fanns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek och Rosersbergs församlingsgård under ordinarie öppettider Detaljplanen var ute på samråd under perioden 17 augusti-28 september 2020. Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder och skolor i Södra Storvreta. Tillsammans med en ny huvudgata genom området knyter de ihop Storvreta och bostadsområdet i Fullerö Detaljplan för Rönnebröd 6:70, St. Olof, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden: 2020-10-17 - 2020-11-07. Syfte: Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten i att tillåta flerbostadshus och radhus på fastigheten, Rönnebröd 6:70, som idag är planlagd som område för bostadsändamål, fristående hus om högst en (1) våning Den 7 februari beslutade byggnadsnämnden att detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2, ska ut på samråd. Samrådstiden är 19 februari-31 mars och under den perioden är det fritt fram att tycka till om förslaget och lämna in synpunkter

Senaste samrådet i Södra Munksjön: Samrådet för detaljplanen för Södra Munksjöns etapp Skeppsbron - Detaljplan för Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl., Skeppsbron pågick under 2016. Du kan ladda ner samrådshandlingarna och läsa mer om planförslaget till höger under Senaste samrådet Samråd - detaljplan för Säter del av Åmål-Nygård 1:1 och del av Björkil 2:1. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15, KS § 90, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 11 §.. Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för. Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 30 oktober och den 20 november 2020. Tyck till om förslaget till detaljplan dp 1918 Detaljplan för Svanå, Skultuna, dp 187

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu. Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar: Planbesked Samråd G.. Samråd. Samråd om förslaget på ny detaljplan pågår 30 september-11 november 2020. Planhandlingarna finner du digitalt under rubriken Dokument. Under samrådstiden finns planhandlingarna även utställda hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket. På grund av pågående pandemi kan vi inte ha ett informationsmöte där vi presenterar. Samråd: Detaljplan för Polaris 8 och 39 m.fl. i centrala Skellefteå Syftet med detaljplanen är att möjliggöra högre bebyggelse av bostäder med verksamheter på bottenplan mot Kanalgatan. Samråd mellan 2020-11-02 och 2020-11-23 därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning

Samråd om detaljplan del av Tuolluvaara 1:1 m fl, Norra

 1. Samråd och granskning Innan en detaljplan antas ska kommunen ha tagit fram ett planförslag och ha kallat berörda parter till ett samråd ( PBL 5:6 ). Du är sannolikt en berörd fastighetsägare, och ska därför kallas till samrådet ( PBL 5:11 )
 2. Samråd för detaljplan i Kramfors Stad Planförslag för Kvarteren Braxen, Muraren med flera, detaljplan för Braxen 3-6, Limsta 18:291, 18:294 och 18:4, Hörnan 18:4 och Muraren 3-8. Planförslagets syfte är att skapa möjligheter för förnyelse och utveckling av verksamhetsområdet mellan Kramfors centrum och Kyrkviken
 3. istrativ bestämmelse som kan finnas inom detaljplanelagda områden
 4. Samråd När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet
 5. Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning. Inom Vallgraven - Ändring av detaljplan för gymnasieskola vid Magasinsgatan. Synpunkter tas emot till och med 2020-12-02. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Tynnered - Ändring av detaljplan väster om Grevegårdsvägen
 6. Mellan samråd & granskning. Detaljplan för Ämtö 4:19 Stugby. Detaljplan för Sörby 6:4, Ringarum. Detaljplan för Grönstorp 1:12, 1:7 och Finnebo 2:32. Granskning. Mellan granskning & antagande. Detaljplan för del av Fyrtorp 1:107 (Fyrudden) Förslag till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37 m.fl. (Ekön) Antagande. Laga kraft.
 7. Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling
Viken-Skonertskeppet

Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta kan ske under det så kallade samrådet och under granskningen. Kommunen tar därefter ställning till om synpunkterna kan tillgodoses eller inte Samråd med förslag till detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn) Film med drönare över Vändburg hamn . Miljö- och byggnämnden har den 26 augusti 2020 gett samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd med förslag till detaljplan för rubricerat område. Samråd: Detaljplan ny förskola Nittorp- Nygården 1:88. Syftet med planen är att möjliggöra en ny förskola i Nittorps samhälle på fastigheten Nittorps-Nygården 1:88. Aktuellt planområde utgörs av ett kommunägt skogsområde mellan Idrottsvägen och Nittorps ishall. Planen ska möjliggöra en förskola upp till sex avdelningar Detaljplanen var ute på samråd 26 juni till och med 30 augusti 2019. Syftet med detaljplanen är att stärka det befintliga stadsdelstorget med en komplettering av bostäder och verksamheter. Detaljplanen möjliggör tre byggnader i 11, 5 och 3 våningar. Det höga huset får samma höjd och våningsantal som de befintliga höga husen vid Kvarntorget för att skapa en god helhetsverkan Samråd skall ske med personer som berörs av förslaget och fackinstanser av olika slag ska ges tillfälle att bedöma förslaget. Planprocessen sker inom det kommunala planmonopolet och kan avse detaljplan eller översiktsplan och skedde tidigare som normalt eller enkelt planförfarande, där skillnaden i huvudsak innebar att enkelt planförfarande varken krävde program eller utställning

Utökat förfarande - PBL kunskapsbanken - Boverke

SAMRÅD - Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för olika typer av verksamheter i befintlig centrumbyggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar. Samråd pågår till och med den 16 december Detaljplaner ute på samråd Planprogram för Råslätt, Samrådstid 2 november - 31 december 2020 Detaljplan för Slåttertiden 1 m.fl., Öxnehaga, Samrådstid 11 november 2020 - 6 januari 202 Detaljplan för Stora Rör 2:1 - samråd. Lyssna. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling i Stora Rör. Samråd för detaljplanen pågår mellan den 6:e april och den 5:e maj. Läs mer och se samrådshandlingarna här. Tillfälligt besöksförbud på våra äldreboende

Samråd - detaljplan för Ryssbergen. Planförslaget för del av Ryssbergen är ute på samråd från och med den 11 juni till och med den 27 augusti. Hjälp oss bli bättre Felanmälan och synpunkter. 11 juni 2018 KL 7:00. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder,. Samråd - Kv Stacken. Nu finns ett förslag till en detaljplan för kvarteret Stacken ute på samråd. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 20 november 2020. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i kvarteret Stacken, Lidköpings tätort Detaljplanen var på samråd från 17 december 2019 till och med 11 februari 2020. Syftet är att möjliggöra uppförande av en brandstation med lämpliga kringytor i Almunge Tyck till om detaljplan för del av Domsten till och med 6 november Detaljplanen för området Notvarpen 1 med flera i Domsten är på samråd mellan 10 oktober och 6 november 2020. Under tiden kan du ta del av förslaget på olika sätt, bland annat i en 3d-karta. Du kan också lämna dina synpunkter på förslaget Detaljplan för Österskans med hotell och saluhall på samråd Ett förslag till ny detaljplan för Österskans i centrala Halmstad är nu klart att gå ut på samråd. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga hotell- och konferensanläggning, saluhall och restaurang på Österskans

Dags att tycka till om campingplanerna utanför Jonstorp - HD

Detaljplan för Strandhallen i Nyland ute på samråd Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget för Utökad användning för Strandhallen i Nyland, detaljplan för Nyland 1:34, 5:20, 7:18 med flera Detaljplan för Tycklingeområdet ute på samråd. Publicerad 2020-09-25. Detaljplaneförslaget för Tycklingeområdet är ute på samråd under tiden 28 september - 4 december 2020. Vadstena kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen Bestämmelser om samråd. En verksamhet eller åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön, och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, ska enligt 12 kap. 6 § miljöbalken anmälas för samråd hos den myndighet som utövar tillsynen enligt 26 kap. miljöbalken En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande sker efter att planen har antagits. Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut o En detaljplan för Fader Bergström i Axelsberg var på samråd 22 april till 4 juni. Tisdagen den 7 maj bjöd staden in till öppet hus om planförslaget. Cirka 45 personer tog chansen att studera förslaget och diskutera med representanter från stadens stadsbyggnadskontor respektive exploateringskontor

Detaljplaner öppna för synpunkter - Uppsal

Samråd gällande Västra industriområdet syd. Ny detaljplan, alternativt ändring av befintlig detaljplan för kvarteret Uttern Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01 (§ 56) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan,. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Det innebär att en detaljplan kan fortsätta att gälla när tiden har gått ut. Här hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning . Här hittar du detaljplaner som har vunnit laga kraft SAMRÅD FÖR DETALJPLAN, VÄSTERHANINGE CENTRUM. 2020-06-05. Haninge kommun arbetar nu på att ta fram en ny detaljplan för Västerhaninge centrum. DETALJPLANEFÖRSLAG VÄSTERHANINGE CENTRUM. PLANPROCESSEN. Vi är nu i ett skede som kallas samråd. Det betyde

Detaljplaneprocessen - PBL kunskapsbanken - Boverke

Till samrådet av detaljplan för Klövervallen 1 har en 3d-modell av förslaget tagits fram. I modellen kan man röra sig runt kvarteret och titta på förslaget från olika håll. 3d-modellen fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare detaljplan granskas under 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindr

Planbeskrivning, samråd Detaljplan för Glimmerns förskola Diarienr. PBN 2015-3248 5 (17) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I gällande översiktsplan finns ett mål att förskolor ska ha tillgång till närbelägen mark som är lämplig och stimulerande för barns utevistelse, lek och naturstudier Detaljplan för område vid Björnbodavägen (D990602) som antogs år 1999 och stadsplan för Solgårdsgärde (S861203) som reviderades och antogs år 1986. Genomförandetiden har gått ut för båda planerna. Detaljplan för Björnbodavägen tillåter användningen (B) Bostäder och mindre

Samråd: Detaljplan för del av Skene 3:16, Skene Skriv ut. Senast uppdaterad den 9 oktober 2020 Förslag till detaljplan för del av Skene 3:16 m fl vid Lindängsgatan, Skene, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har 2020-09-30 beslutat att genomföra samråd. Syftet med. Detaljplan för Ångkvarnen; Detaljplan för Ångkvarnen. Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 4 september t.o.m 16 oktober 2019. Planområdet ligger utmed Östra Ågatan i stadsdelen Kungsängen, söder om stadskärnan. Planområdet avgränsas av Islandsgatan

Kungörelse om samråd, Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1 36, Kristiansborg, dp 1897. Kungörelse om samråd, detaljplan för del av Västerås 4 85 och 4 86, Vedbobacken, Västerås, Dp 1888. Kommunfullmäktige 2019-04-04. Miljö- och konsumentnämnden 2019-03-26 Detaljplan för Lugnet 1-2 och Höskrindan 1, med flera, Hammarby, dp 1858. Detaljplanen för Hammarby har tidigare varit utsänd på samråd. Med anledning av de synpunkter som kommit in kommer planförslaget att omarbetas. Planen är vilande i väntan på resultatet från en social hållbarhetsanalys som ska göras för stadsdelen Samråd för Detaljplan för del av Sunnanå 12:1. Ett förslag till en ny detaljplan har tagits fram för del av Sunnanå 12:1 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Samråd pågår fram till den 30 augusti. Syfte. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att planlägga mark för industri, handel och kontor Detaljplan för Folkparken på samråd Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att förslag till detaljplan för Folkparken (Halmstad 10:10 m.fl.)ska ut på samråd. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll Detaljplan - inbjudan till samråd . Detaljplan för Gumsen 6. i Tranås stad. Tranås kommun, Jönköpings län . Dnr: T-2018-58 . Wigénshuset AB har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för området Gumsen 6 i Tranås. I gällande stadsplan är fastigheten Gumsen 6 planlagd för industri och söder om Länsmansgatan för parkering

Detaljplanering - linkoping

Synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning använder vi som underlag för de politiska beslut om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Lämna skriftliga synpunkter. Vill du lämna synpunkter på ett förslag till planprogram eller detaljplan måste du göra det skriftligen under samråds- eller. Lämna synpunkter på detaljplan för kvarteret Trudhem - samråd. Du måste fylla i allt som är markerat med *. Namn * Fyll i ditt för- och efternamn. Gatuadress * Postnummer * Ort * Fastighetsbeteckning . E-postadress . Kön . Frivillig uppgift - endast för statistik. Man Kvinna Annat Detaljplan Växjö 6:50 m.fl. (Hagavik etapp 2) Norremark, Växjö kommun SAMRÅD 2017-11-27 t.o.m. 2018-01-15 SAMRÅDSHANDLING 2017-11-13 Dnr: 2015BN065 När en detaljplan tas fram eller ändras ska bestämmelser om insyn för de som berörs av den följas, vilket sker genom samråd och granskning. Planhandlingarna finns tillgängliga på Trosa stadsbibliotek och Samhällsbyggnadskontoret under samråd och granskning

Vad är ett samråd? När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen underrÄttelse om samrÅd om fÖrslag till detaljplan Publicerad 2020-11-09 kl 13:40 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat ett förslag till en ny detaljplan för Norra Industriområdet i Svedala tätort, söder om Verkstadsgatan Talgoxen 1 m.fl. - Samråd av detaljplan. Samrådstiden pågår mellan 11 november och 25 november. Samrådshandlingar för Talgoxen 1 m.fl. Kontakt. Miljö- och byggavdelningen. Miljö- och byggavdelningen i Berg och Härjedalen. 0680-161 00 växel 0687-161 00 Bergs kommuns växel. Samråd detaljplan - Bugården 1:64 m.fl. Samrådestiden pågår mellan 5 november och 27 november 2020. Klicka här för att komma till samrådshandlingarna. Freddy Martinsson Planingenjör Tel: 0687-161 69. Eli Larsdotter-Brynhildsvoll Stadsarkitekt Tel: 0687-161 79. Uppdaterad: 2020-11-05 10.29 Samråd för detaljplan för del av Högsveden 5:13 (boende för personer med demenssjukdom ) i Mockfjärd. Området är avsett för service i den fördjupade översiktsplanen för Mockfjärd (1998). Samrådet varar under tiden 25 oktober - 15 november 2019. Välkommen med dina synpunkter

Pågående detaljplaner - Täby kommu

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö Just nu pågår samråd/granskning här: Inga detaljplaner är ute för samråd eller granskning för tillfället. Här pågår det arbeten med detaljplane Samråd för detaljplan för ny F-3 skola i Fyllinge Ett förslag på detaljplan, som möjliggör bygge av ny skola i två våningar för 300 barn i Fyllinge samt skolgård, ska ut på samråd. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag

Så tas en detaljplan fram - Uppsal

Inbjudan till samråd om detaljplan På uppdrag av Byggnadsnämnden har stadsbyggnadskontoret upprättat ett förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Kärra 13:68. Syftet med förslaget är att kunna uppföra en garagebyggnad på fastighetens östra del samt justera byggnadens maximal Enkäten har enbart använts vid samråd om detaljplaner och inte vid samråd om områdesbestämmelser. Orsaken är att antalet samråd om områdesbestämmelser är mycket begränsat. När en områdesbestämmelse eller detaljplan har vunnit laga kraft ska den registreras i fastighetsregistret En detaljplan är ofta det första steget som tas när något ska byggas. Det är bara kommunen som kan göra en detaljplan. Samrådet syftar till att tidigt i detaljplanearbetet få in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget Detaljplan på samråd. Arbetet med detaljplaner pågår för fullt. En detaljplan i centrala Vänersborg ställs nu ut på samråd. Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat samrådsförslag för: Detaljplan för Del av kvarteret Penséen; Samrådet pågår fram tills 6 mars 2020 Detaljplan för Trumpeten 3 ställs ut för samråd mellan den 4 maj och den 31 maj. Syftet med detaljplanen är att förtäta inom centrum genom att möjliggöra bebyggelse på parkeringsytan bakom Coop. Synpunkter på planförslaget ska vara inkomna senast den 31 maj

Information - Detaljplan för samråd . Ett förslag till detaljplan för del av Oppen 3:4 med flera, busshållplats, smitväg, i Tanums kommun är nu ute för samråd. Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintliga anläggningar och förbättra trafiksitu-ationen inom planområdet. Detaljplanen ska även möjliggöra utbyggnad av gång och Förslag till detaljplan för fastigheten Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2019, reviderad april 2020. Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med olika typer av boende samt nya utförsåkningsområden samrÅd har genomfÖrts Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Del av kvarteret Penséen. Planområdet ligger i centrala Vänersborg, öster om Edsgatan mellan Kyrkogatan, Gasverksgatan och Södergatan

Detaljplaner - Norrkopin

UNDERLAG TILL SAMRÅD DETALJPLAN PM GEOFYSIK 2019-02-19 Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-04-23, Dnr 2017-09500 HANDLÄGGARE: JOACHIM PLACE. Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 340 44 SE 100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 695 60 00 Fax +46086956010 www.sweco.se Ändringsförtecknin Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl. Södra Pilevallen ligger i anslutning till Vintergatan i den västra delen av Arlöv. Planförslaget möjliggör för ny bostadsbebyggelse på befintlig parkering och tennisbanor. Förslaget finns utställt på samråd från den 10 februari till och med den 9 mars 2020 SAMRÅD Detaljplan för Stiby 31:2, 31:6 och (del av) 9:87, Hällevik, Sölvesborgs kommun Ett förslag till detaljplan för del av Hällevik har tagits fram. Under tiden 7 sep-28 sep 2020 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget Detaljplan i Ekholmen för Risgrynet 1 m.fl. Sammanfattning Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram för ett större område, Norra Ekholmen, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i april 2018. Denna detaljplan utgår ifrån den övergripande strukturen och riktlinjerna i programmet Samråd upphävande av delar av stadsplan S 259 och detaljplan DP 64, DP 74, DP 98 samt DP 80 inom planerat naturreservat för Rensättra i Boo. Upphävandeförslaget är utsänt på samråd mellan den 26 maj 2020 till och med 12 augusti 2020. Hjälp oss bli bättre Felanmälan och synpunkter

Detaljplaner på samråd och granskning - Kalma

Samråd. Detaljplan har översänts för samråd under remisstiden 27 maj till och med 24 juni 2020. Samrådshandlingarna fanns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även här: Plankarta Planbeskrivnin Samråd om detaljplan. Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter detaljplan var ute på samråd mellan 2016-01-20 till 2016-02-10. Efter samrådet har flera undersökningar och bedömningar rörande markföroreningar genomförts. Då förslag till ändrad markanvändning inte ansågs rymmas inom den gällande detaljplanens ursprungliga syfte föreslås prövning av detaljplan genom att en helt n

Detaljplaner - Gävle kommu

Ändring av detaljplan för del av Tollarehöjden (dp 534) fastigheten Tollare 1:450 (Tollare grindstuga) i Boo, Nacka kommun ställs ut för samråd under tiden 19 februari till den 12 mars 2019 Samråd detaljplan Gränsö Slottshotell Västerviks kommun medverkar i utvecklingsuppdrag kring stöd till unga Just nu pågår SCB:s stora medborgarundersökning, hjälp gärna kommunen genom att svara! Utställning av Horn detaljplan 6 Grön Samråd. Nyheter: Samråd. Sök: Publiceringsdatum: Från: Till: Ändring av detaljplan för Ämtö 4:55, 4:57 och 4:62. 27 oktober, 2020 Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Ämtö 4:55, Ämtö 4:57 och Ämtö 4:62. Planområdet är beläget på.

Vad är en detaljplan? | Detaljplaner | Nybro kommunLärketorpet nordvästra delen - Trollhättans stad

Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år Samråd - Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter (Maglehill) Se fler nyheter 16 maj, 2019 16.1 Samråd för gymnasiets detaljplan . Publicerad 2020-05-28. För att kunna bygga ett nytt gymnasium behöver kommunen ta fram en ny detaljplan för platsen där skolan ska byggas. Den nya gymnasieskolan ska vara färdig 2024 och byggas på Sandbrogatans parkering Samrådsshandling detaljplan för del av Forsa 5:1 m.fl., VÄSTRA FORSA 4 Planområde inom streckad linje Gällande detaljplan Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Gällande översiktlig planering Gällande översiktsplan är från 2002. I mark- och vattenanvändningskartan anges aktuellt planområde som jordbruksområde och reservat Samråd om planförslaget. Hela förslaget till detaljplan samt utredningar finns presenterade på kommunens webbplats. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådet pågår mellan den 5 maj 2020 och 2 juni 2020. Du kan också ta del av förslaget till detaljplan i Täby kommunhus på Esplanaden 3

 • Vävnads eosinofili.
 • Ms sql cte example.
 • Frieser stuteri sverige.
 • Phoenix relä.
 • Yoga challenge för 5.
 • Kokoshnik mark.
 • Halo ring sverige.
 • Apprehension test axel.
 • 4 månaders bebis sömn.
 • Vapenauktion skåne.
 • High res andromeda galaxy.
 • Spisinsats öppen spis.
 • Chloe moretz 2017.
 • Braun trotz lsf 30.
 • Oregelbunden mens efter akut p piller.
 • Spanien diktatur 1970.
 • Neil degrasse tyson youtube.
 • Gravid 9 3.
 • Hitta lekkompisar.
 • När lillan kom till jorden noter.
 • Heg hagen.
 • Billy bob thornton net worth.
 • Barn trötthet symptom.
 • Lene marie fossen 2018.
 • Present till bästa vän 17 år.
 • Miele kyl frys bredd 75 cm.
 • Smart hub lg.
 • Partogram sverige.
 • Hsb karlstad rud.
 • Ave maria schubert lyrics.
 • Fått ur sig.
 • Arkitekt uttal.
 • Teste dich h2o plötzlich meerjungfrau.
 • Breaking benjamin europe 2018.
 • Plockepinn flyttar.
 • St.augustinus gelsenkirchen stellenangebote.
 • Beroende terapeut utbildning.
 • Ekoenkelt blogg.
 • Thåström bluesen i malmö lyrics.
 • Fallout shelter todeskrallen.
 • Morsom date.