Home

Boverket kunskapsbanken

På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona. Växel: 0455-35 30 00 E-post: registraturen@boverket.se. Gå direkt till. Planbestämmelsekatalogen På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på Jag godkänner-knappen för att acceptera att cookies används

Detaljplanering - PBL kunskapsbanken - Boverket

Boverket har fyllt på med nytt innehåll i den så kallade Kunskapsbanken. Bland annat finns nu en uppdaterad vägledning för kontrollplaner samt två nya webbutbildningar I en detaljplan kan kommunen reglera höjd på byggnader med bestämmelser om byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd. Bestämmelserna betecknas på plankartan med olika rombsymboler för respektive höjdbestämmelse. För att reglera höjd på byggnader kan kommunen använda sig av bestämmelser om byggnadshöjd, nockhöjd eller totalhöjd. Vilken regleringsform som är lämpligast beror på.

Boverket har lanserat ÖP-modellen, som är ett förslag till hur en översiktsplan kan byggas upp och vilka begrepp som bör användas. Du hittar den på PBL Kunskapsbanken, där du också kan skapa en egen pdf av den. Syftet med modellen är bland annat att underlätta planerarnas arbete och främja en regional och mellankommunal samordning av den rumsliga utvecklingsplaneringen. Arbetet har. PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen. Handboken riktar sig i första hand till dig som arbetar med plan- och bygglagstiftningen. Den ger vägledning om bland annat översiktsplanering, detaljplanering, lov- och byggprocessen samt Boverkets byggregler. Här hittar du också Boverkets webbutbildningar om plan- och bygglagen

Boverkets konstruktionsregler - PBL kunskapsbanken - Boverket

Boverkets PBL Kunskapsbanken. Artikelförfattare: Lillemor Frenkel , Directa och Viveka Zetterberg , Boverket Boverket har under de senaste tre åren tagit fram ett stort antal nya webbutbildningar, seminarier, vägledningar och nätverksaktiviteter som branschen kan ha stor nytta av. Nu behöver vi hitta vägar att nå ut till den breda och fragmenterade samhällsbyggnadsbranschen och. PBL kunskapsbanken hos Boverket har utökats. Exempelvis är det påfyllt med texter om byggprodukter och återbostadisering. Sammanlagt är det fem nya vägledningar som lagts till innehållet Startsida >> Vi erbjuder >> Byggombud följer >> Boverket (BOV) PBL kunskapsbanken En handbok om plan och bygglagen som består av 2 000 webbsidor för vägledning kring frågor som rör Plan- & bygglagen, se länk: PBL kunskapsbanken Inte helt lätt att hittar rätt på. Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boende- och bostadsfinansieringsfrågor

Kunskapsbanken har fått påfyllning - Svensk Byggtjäns

Grunden för vårt arbete är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen. På vår webbplats www.boverket.se hittar du myndighetsinformation och information till både professionella yrkesutövare och medborgare. PBL kunskapsbanken är en webbaserad handbok om plan och bygglagen. Våra verktyg. Boverkets. Boverket sprider kunskap med hjälp av Episerver CMS . Boverkets webbplats, baserad på Episerver CMS, är ett verktyg för de som använder sig av plan- och bygglagen i sitt yrke, men även vanliga medborgare ska kunna få ökad kunskap om vad den nya lagen innebär i praktiken. Boverket har använt Episerver sedan 2006 Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2017:4 VÄS 3 1 Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga; Utkom från trycket den 13 juni 2017 Omtryck beslutade den 13 juni 2017. Boverket beslutar att verkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärde I slutet av år 2013 fick Boverket även i uppdrag att ta fram en skriftlig vägledning för tillsyn. Uppdraget har nu redovisats för regeringen och tillsynsvägledningen har publicerats på Boverkets webbplats PBL kunskapsbanken. Plattform för tillsy

Höjd på byggnader - PBL kunskapsbanken - Boverket

 1. .. Start of StatCounter Code for Default Guide -->
 2. Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2019:1 EKS 11 Boverkets föreskrifter om ändr 1 ing i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); Utkom från trycket den 28 mars 2019 Omtryck beslutade den 26 mars 2019
 3. Tips & trix från Boverket PBL Nano: Maj 2020 PBL Nano #20. Kunskapsbanken - tips på dolda pärlor . Lektionsmål . Deltagaren ska få tips om sidor som inte besöks så ofta Via denna länk till PBL kunskapsbanken får du bra information om just byggnadsnämndens förvaltning
 4. Boverkets regler för vedspisar tas bort mån, sep 23, 2019 11:43 CET. Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019
 5. Den frågan reds ut i ett avsnitt på PBL Kunskapsbanken hos Boverket. Det var den 1 juli som det gjordes ändringar i plan- och bygglagen, PBL, samt plan- och byggförordningen, PBF. Då infördes nämligen undantag från kravet på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus
 6. PBL kunskapsbanken är Boverkets webbaserade handbok med textbase-rad vägledning till PBL. Den vänder sig till användare som dagligen arbe-Vägledning Utbildning Stärka nätverk . 10 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Boverket
 7. Boverket har tagit fram en vägledning om hur en kommun kan arbeta kontinuerligt med översiktsplanering. I vägledningen har den strategiska miljöbedömningen integrerats i processen. På PBL kunskapsbanken kan du ta del av vägledning om kontinuerlig översiktsplanerin

PBL Kunskapsbanken - Boverket

 1. Boverket har tagit fram en handbok för alla som använder plan- och bygglagen, PBL. I kunskapsbanken samlar Boverket regelförändringar som sker i lag och förordning samt information om nya avsnitt. På de olika webbsidorna i handboken kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas
 2. Boverkets kunskapsbank - Energihushållning Kravet på energihushållning i BBR - (pdf) BBR ställer krav som ska leda till energieffektiva byggnader, vilket innebär att arkitekter, konstruktörer och entreprenörer som kan påverka byggnadens energianvändning måste se byggnaden som en helhet - som ett energisystem
 3. Boverket har nu räknat på regeringens förslag och kommit fram till att det skulle innebära ytterligare 17.000 förberedda p-platser. Men de menar att kostnaden är större än samhällsnyttan. - Det finns en risk för höga kostnader för enskilda fastighetsägare, säger säger Frida Jorup Frida Jorup, projektledare och arkitekt på Boverket till Sveriges Radio
 4. Boverket publicerar nu en ny version av ÖP-modellen med en databas. Databasmodellen levereras i två olika format, dels en ESRI filbaserad geodatabas och dels som en xml-fil (XML-arbetskatalogdokument). Nu finns också frågor och svar om modellen. Ta del av FAQ för ÖP-modellen 2.1 i PBL kunskapsbanken
 5. Boverket. Plan- och bygglagen. sida 2 av 33. Innehållsförteckning. 3 Översiktsplan 4 Vad är en översiktsplan? 4 Tillägg 4 Fördjupningar. 5 Intervju med Henrik Oretorp. 6 Vad är syftet med en aktiv översiktsplanering? 7 Vad är nyttan med en aktiv översiktsplanering
 6. Den 1 augusti 2020 publicerade Boverket en ny vägledning för kontroll planer på PBL kunskapsbanken. Läs hela artikeln som pdf här. Det berättar Mats Sjökvist, ingenjör och projektledare på Boverket
 7. Här kan du läsa Boverkets vägledning om översiktsplanens nytta, funktion, innehåll och utformning. PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona. Växel: 0455-35 30 00 E-post: registraturen@boverket.se. Gå direkt till. Webbutbildningar

Startsidan - Boverket

Lov & byggande - Boverket Nu finns äntligen en komplett vägledning om planbestämmelser och en uppdaterad version av Planbestämmelsekatalogen på PBL kunskapsbanken. Nu behöver du.. Boverkets cirka 280 medarbetare arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Vi arbetar bland annat med att: • Ta fram föreskrifter och vägledningar om plan och bygglagen, bostadsanpassningsbidraget och energideklarationer • Ansvara för tillämpningen av plan- och bygglagen och tillsyn över energideklarationer • Administrera statliga stöd och.

Byggbranschens nytta av PBL kunskapsbanken - Bygg & tekni

Boverket, Publikationsservice, Box 534, 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se Webbplats: www.boverket.se Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 201 E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *. Namn *. E-postadress *. WEBBPLATSER. www.boverket.se; www.omboende.s Boverket har publicerat ny vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om lovplikt för nybyggnad, tillbyggnad, ytterligare bostad eller lokal och om bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdelar Attefallshus (attefallare) är i Sverige en ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 30 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och det kan inredas till permanentbostad.De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av åtgärder: komplementbostadshus (en självständig bostad), komplementbyggnad.

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning Boverkets författningssamling Utgivare: Carl-Magnus Oredsson BFS 2018:5 BEN 3 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter 1 och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår; Utkom från trycket den 12 juni 2018 beslutade den 12 juni 2018 Med årsskiftet och det nya året 2015 är jag inte längre samordnare av funktionshinderfrågor på Boverket. Nya tider väntar både Boverket och mig när min visstidsanställning nu upphör. Efter 17 månader på Boverket kan jag konstatera att det varit intensivt Läs mer

Boverkets hantering av äldre version av Allmänna råd - endast tillgängliga i PDF-format. Boverkets grundprincip för PBL Kunskapsbanken är att den enbart är en vägledning för gällande regelverk. Det innebär att Kunskapsbanken från och med den 1 oktober 2020 bygger på de nya allmänna råden PBL Kunskapsbanken • Utformningskraven prövas vid bygglovet • Tekniska egenskarav behandlas vid tekniskt samråd och startbesked. Reservation för nödvändiga egenskaper, se t ex P2490-14 MMD Nacka tingsrätt 2014-10-17 om dagsljus. 22 2018-10-29 Se PBL Kunskapsbanken Byggreglernas energikrav Reglernas grundkrav är att byggnader och installationer drar litet energi och ger tillfredsställande värmekomfort. Föreskrifter Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken hjälper den som läser BBR. Kunskapsbanken om energihushållning Föreskrifterna (BBR) finns som pdf-dokument till höger på Kunskapsbanken Tabell 9:2a anger högsta tillåtna. Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2019:2 BBR 28 1 Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 19 september 2019 beslutade den 17 september 2019. Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 3 och 4 §§ plan- oc

Viktigt för Boverket att få in synpunkter för att kunna utveckla PBL kunskapsbanken. Marknadsföring av PBL kunskapsbanken Vi har i samband med lanseringen av PBL kunskapsbanken arbetat med marknadsföring, t.ex. genom filmer BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2011:17 SAK 3 Utgivare: Catarina Olsson 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket föreskriver följande med stöd av 10 kap. 23 § plan- och byggförord-ningen (2011:338). Allmän

Boverket har fyllt på innehållet i PBL kunskapsbanken

 1. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 23 november 2016 beslutade den 23 november 2016. Med stöd av 10 kap. 3, 4, 22 och 24 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) föreskriver Boverket i fråga om verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter oc
 2. Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken är goda ingångar till föreskrifternas överordnade regler i Plan-och byggförordningen respektive Plan- och bygglagen. Adress. Ringvägen 100 Box 17154, 104 62 Stockholm. Kontakt. Tel: 08-762 73 6
 3. Boverkets byggregler, BBR, ställer däremot krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning.. Behövs lov eller anmälan för pool? Som framgår ovan krävs oftast inget bygglov för att bygga en pool. Läs mer om bygglov för mur och plank på PBL Kunskapsbanken

PBL kunskapsbanken Byggombu

Boverket avgränsar sitt svar till det som ligger inom verkets förvaltningsom-råde. Sammanfattning Boverket konstaterar attmånga frågor hänskjuts obesvarade till framtiden. Den starka avgränsningen avuppdraget har påverkat förslagen, såattfokus idessa ningama finns iPBL- kunskapsbanken Nyligen lämnade Boverket en rapport till socialdepartementet som ett svar på ett regeringsuppdrag om de begrepp som används för att i detaljplaner reglera höjd på byggnader. De begrepp vi har utrett är: byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare. Begreppen används dels när kommunerna tar fram nya detaljplaner och dels när en befintlig detaljplan ska. Boverket hänvisar istället till Kunskapsbanken på boverket.se - Planarkitekt Bra påpekande. Jag har lagt en kvalitetsmall på sidan. Deryni 2 oktober 2013 kl. 21.25 (CEST) Till Planarkitekt: Istället för att klaga kan man ju rätta fel och brister, speciellt när man är kunnig på området. Det. Konceptet Design för Alla är viktigt inom funktionshinderpolitiken och ett omistligt verktyg när man arbetar med funktionshinderfrågor. Därför kontaktade jag Hans von Axelsson på Myndigheten för delaktighet, som svarade på fem väl valda frågor. Med detta vill jag rikta ett varmt tack till Hans för de insiktsfulla svaren! Varsågoda! / Andreas Fråga 1: I utredningen Från patient.

Mitt jobb just nu består i att lägga in nya texter i PBL Kunskapsbanken om lagändringarna som träder i kraft på onsdag (och även de som träder ikraft imorgon). Ett trettiotal texter är omskrivna, och sakexperterna som varit inblandade i arbetet har antagligen drömt om lagparagrafer och tolkningar utav lagen varje natt de två senaste månaderna.... Arbetet , att tolka vad lagen säger. Varan har lagts till i varukorgen. Gå till kassan. Om tjänsten; Kontakta oss; Logga i Idag är en bra dag. Vi lanserar ett helt paket som kommunerna kan sätta tänderna i. Jag och min kollega Hanna Faming har arbetat sedan i augusti med att utforma en handbok till kommunerna. Den är ett förslag på hur en kommun kan gå till väga för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. När vi började arbetet med handboken visste vi inte att höstbudgeten skulle innehålla. Här följer en rad länkar från Boverket när det gäller allmänna råd och friyta för lek och utevistelse, detaljplan för barns och ungas utemiljöer, bygglovsprövning för friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor, samt webbseminarium kring god livsmiljö och barns och ungas utemiljö

PBL kunskapsbanken är ett nytt webbaserat verktyg för dig som använder plan- och bygglagen, PBL. På de olika webbsidorna i Boverkets vägledning finns information om hela plan- och byggprocessen för PBL samlad Boverkets webbplats. För mer information På www.boverket.se finns BBR 21 (BFS 2014:3), och därifrån kan reglerna laddas ned i pdf-format eller skrivas ut. I BBR 21 finns alla regler som gäller från den 1 juli 2014. Även de regler som inte ändrats genom BBR 21 finns med. Läs konsekvensutredningen som finns på Boverkets webbplats Boverket har publicerat utökad vägledning om brandskydd i PBL kunskapsbanken. Vägledningarna handlar om loftgångar, inglasningar, brandsäkerhetsklasser, brandklasser för invändiga ytskikt, taktäckning samt branddörrar. På PBL kunskapsbanken kan du ta del av vägledning om brandskyd

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (dnr N2016/07801/PBB). Kompetensinsatserna ska pågå under perioden 2017-2020. Det övergripande målet med Boverkets PBL Kompetens är att insatsern Boverkets byggregler Innan du börjar borra och installera din värmepump måste du söka bygglov. För att din bygganmälan ska beviljas behöver du inkludera energi- och effektberäkning i bygglovshandlingarna

2017-04-28 Boverket har tagit fram en webbaserad kunskapsbank som är tänkt att hjälpa till att tolka PBL (plan och bygglagen). Kunskapsbanken har tagits fram för att underlätta förståelsen och tillämpningen av Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Verksamhetsklasser. Boverket har i sin Regelsamling för byggande delat in byggnader i olika verksamhetsklasser, utifrån faktorer som påverkar säkerheten i det fall det skulle börja brinna. Klasserna delas in i Vk1 - Vk6. Syftet med systemet med verksamhetsklasser är i stort att underlätta och släta ut frågetecken kring dimensionering samt att skapa en bild av vad som krävs när en.

Boverket - Regeringen

Exempel på gröna lösningar för klimatanpassning i städer

Kunskapsbanken innehåller då en kurs som passar dig. Kunskapsbanken består idag av hela 50 korta kurser om sånt som är bra att kunna. Oavsett tid eller plats så finns Kunskapsbanken alltid tillgänglig via Internet. Vår utbildning är speciellt utformad för distansutbildning, i första hand med inriktning på vuxenutbildning Kunskapsbank Sök bland alla våra kurser: Alla ämnen Upphandling Skola Straffrätt Miljö Samhällsplanering IT och dataskydd Hälso- och sjukvård Offentlig förvaltning Immaterialrätt Arbetsrätt Insolvens EU Sociala frågor Bank- och finansmarknadsrätt Marknadsrätt Fastighet Processrätt Familj Associationsrätt Rättsväsendet Migration Organisation och ledarskap Trafik Skatt Familjerät BOVERKET Kunskapsbank - Kunskapsbank kring nya PBL. BOVERKET Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2015. SVENSK AREAMÄTNING Så mäter du din bostad - Kort beskrivning hur du mäter din bostad. HALLÅ KONSUMENT Koll på pengarna 2018 - Tips och råd om hur du håller koll på din pengar 2019-dec-18 - Ett tillgängligt hygienrum ska utformas så att det är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det handlar bland annat om att det finns tillräckligt stor area i hygienrummet för att personer som använder rullstol kan använda de olika funktionerna i hygienrummet. PBL och PBF Övergripande krav på tillgänglighet och.

Boverket har tagit fram vägledning till Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Vägledningarna är publicerade i Boverkets webbaserade handbok PBL kunskapsbanken. Där kan du läsa om allt från brandskydd till tillgänglighet och konstruktion Boverket har bjudit in till samtal kring remisserna varvid vi tagit chansen och påpeka vikten av att Boverket inkluderar resultaten från den internationella passivhusstandarden i sitt fortsatta arbete. Standarden presterar långt bättre än samtliga exempel som är redovisade i Boverkets fallstudie Om Arkus Sök finansiering Nätverksträff Styrelsemöte för Stiftelsen Kunskapsbanken. Back Om oss Om os Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller hela avsnitt 5 i BBR 29 och ger dig en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och av tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden Boverket ändrar byggregler 2014-08-21. Boverket har reviderat sina byggregler från och med den 1 juli 2014 och har som allmänt råd rekommenderat att fasadbeklädnader av träpanel, skivor, skalmurar och putsade regelväggar, m.m. (sk. lättregelväggar) bör utformas med kapillärbrytning och dränering mellan fasadbeklädnaden och regelkonstruktionens stomskydd. ­Anledningen är att.

Granskningsutlåtande vid ett standardförfarande - PBL

Boverket Hallå konsument - Konsumentverke

Boverket publicerar flera olika nyhetsbrev för dig som vill hålla dig uppdaterad på det senaste som berör Boverkets område. Nu lanserar vi ett nytt nyhetsbrev, Publicerat av Boverket. Det innehåller länkar till publikationer, författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som har publicerats under föregående månad Tillsammans med Boverkets jurister kan du nu i två informationsfilmer lära dig hur man hittar och tolkar regler om planering och byggande. Första delen handlar om hur man hittar lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd. Andra delen handlar om förarbeten, vägledande avgöranden från högre domstolsinstanser och PBL kunskapsbanken Bygglov i Sverige. Bygglov utfärdas av kommunerna. Fram till 2012 kunde regering bestämma att för större byggen krävdes också byggnadstillstånd av länsarbetsnämnd, något som var ett samhällsekonomiskt styrmedel. Ett regelverk om byggnadslov gällde historiskt enbart städer och stadsliknande områden. 1947 ålades alla kommuner ha en byggnadsnämnd för att reglera bebyggelsen Boverkets nya regler för köksspisar (vedspisar), som beslutades för drygt två år sedan, har fått hård kritik. Nu tas de bort i ändringsföreskriften BBR 28, som även innehåller några mindre ändringar i avsnitt 3, 6 och 7

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS, innehåller regler för hur Eurokoderna får skall tillämpas vid dimensionering av byggnader i Sverige och ges ut av Boverket.Tillämpningen av Eurokoderna för dimensionering av broar regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder som ges ut av.

Boverket Kunskapsbanken - Episerve

 1. Boverkets uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön I regeringsuppdraget ingår att Boverket ska: • stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda miljön • identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning av ny och befintlig bebyggels
 2. ABL byggkonsult & ingenjörsbyrå. Länkar till webbsidor. När du måste ha bygglov När du inte behöver bygglo
 3. kunskapsbanken som finns på Boverkets webbplats. Syftet med läsanvisning-arna är att öka förståelsen för reglerna, att förklara varför reglerna finns och att sätta in dem i ett sammanhang. Läsanvisningarna är inte regler. De inne-håller endast bakgrundsinformation

• Nya uppdrag enligt Boverkets regleringsbrev • Vägledning LCA för byggnadsverk • PBL Kompetens 2017-2020 • Nya vägledningar om BBR och EKS på PBL Kunskapsbanken • Bredbandsanslutning • Fördjupad undersökning om byggreglerna • Energifrågor • Nästa möt Boverket har tagit fram förslag på ändringar i Boverkets byggregler, BBR, med anledning av det nya ramverket för nära-nollenergibyggnader. Boverket önskar synpunkter senast den 24 februari 2017. Innan förslaget skickades ut bjöd Boverket in till en presentationsträff. Träffen webbsändes och du kan se sändningen i efterhan

Kunskapsbanken och i Boverkets byggregler. kvalitetssäkras ur ettjämställdhets- och ett genusperspektiv. Utvecklingsarbetet kommer att omfatta bild- och språkanalyser som regelbundet återkopplas till medarbetarna. Utbildning igenuskunskap kommer att ingå vid introduktion av nyanställda chefer och övriga medarbetare PBL kunskapsbanken - PBL kunskapsbanken - Boverket: boverket.se : Sweden: Webbplatser med liknande rankanalys. Alexa rank är en scoring ram som mäter en aktivitet och gör karaktärisering enligt denna rörelse som Alexa Toolbar kunder kommer till webbplatser Från och med nu riktar sig PBL kunskapsbanken till en bredare målgrupp än tidigare. Hela byggbranschen kan få vägledning om Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS - samlat på samma ställe. Vägledningarna behandlar bland annat ämnena brandskydd, energi, tillgänglighet och konstruktion

Begravningsplatser - PBL kunskapsbanken - Boverket

 1. EKS -vad är det? Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av Europeiska KonstruktionsStandarder (eurokoder) Anger Sveriges nationella val till eurokodern
 2. dre boarea än övriga bostäder. Det finns särskilda regler för studentbostäder i BBR. Det handlar om bostäder enbart avsedda för studenter vid universitet eller högskola
 3. är leverans i augusti 2020 Landamäreskolan, Göteborg. Foto Lena Jungmark/Boverket
 4. Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv för alla anställda på Boverket. Kanske blir det du som kan fylla den lediga platsen vid vårt bord och hjälpa oss uppfylla detta mål. Läs mer om tjänsten på vår webbplats och skicka in din ansökan senast den 31 maj
 5. Samverkan mellan Boverket, Lst, MSB, SGI och SMHI • Bättre beslutsunderlag för främst kommunerna • Möjligheter och alternativ - bl.a. synergier med • Ingen detaljerad tidplan men knyter an till det nationella klimatanpassningsarbetet/ramverket • Plan för samarbetet o Gemensam tolkning o Lämpliga områden för samverka
Antagna detaljplaner - PBL kunskapsbanken - BoverketExempel på gröna tak - PBL kunskapsbanken - BoverketSamrådshandlingar - PBL kunskapsbanken - BoverketGenomföra och följa upp planen - PBL kunskapsbanken - BoverketVision för Sverige 2025 - PBL kunskapsbanken - BoverketBygglov för skyltar - PBL kunskapsbanken - Boverket

Nyheter i byggreglerna om fuktsäkerhet 2015‐03‐11 Olle Åberg, Boverket 3 2015-04-07 Sida 5 Högsta tillåtna fukttillstånd BBR 6:53 Vid all fuktsäkerhetsprojektering ska följande villko Nu har Boverket fördjupat sin vägledning om kontrollplan. Bland annat har texten utökats med ett avsnitt som handlar om kontrollplanens innehåll vid rivningsåtgärder och demontering. Texten har även utökats med avvikelsehantering, kommunicering av kontrollen, kontrollplanens roll i projekteringen och produkter som byggs in. Vägledning om kontrollplan på PBL kunskapsbanken I höstas fick Boverket ett nytt regeringsuppdrag som ska resultera i förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadana utformade bedöms på samma sätt när vissa krav i plan- och bygglagen tillämpas. Du når nyhetslistningen från PBL kunskapsbankens startsida Den 1 juli 2017 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan och byggförordningen PBF, Boverkets byggregler, BBR i kraft. Den 1 juli publicerade även Boverket viss vägledning i PBL kunskapsbanken till de nya lagändringarna

 • Ändra skype id.
 • Biltema rep.
 • Javascript frameworks popularity.
 • Mausoleum of mausolus.
 • Lightbox rusta.
 • Lindy hop alingsås.
 • Simon arnamo föräldrar.
 • Hamburgergrill bäst i test.
 • Art och habitatdirektivet.
 • Orange jacka dam.
 • Stundenlohn pferdepfleger.
 • Gammal dödssynd.
 • Begagnade kylskåp göteborg.
 • Dionysisk yra.
 • Best android apps reddit.
 • Stihl 462 cm.
 • Självmordsbenägen engelska.
 • Ändra google bild.
 • Köpa färdig benbuljong.
 • Tårtkurs karlstad.
 • Elstöt lampa.
 • Staccato betyder.
 • Internationalen youtube.
 • Julmarknad hässleholm 2017.
 • Svenskt tenn möbler.
 • Besökstider bb kristianstad.
 • Väggklocka lösa siffror.
 • Tokay gecko.
 • Drake and josh episodenguide.
 • Merkel drilling 96k.
 • Golfresor för singlar.
 • Snöblad till bil.
 • Emma w larzen.
 • En midsommarnattsdröm manus.
 • Pcna cell.
 • Academic work norrköping.
 • Naruto anime filler episodes.
 • Hjälpmedel lyft från golv.
 • Johanna möller instagram.
 • Köpa taser.
 • Lalandia avbokning.