Home

Ivo allmän handling

Ta del av handlingar IVO

IVO strävar ändå efter att lämna ut handlingar per e-post. Vi tar betalt för tidsåtgång för att ta fram och distribuera allmänna handlingar elektroniskt. När du begär ut allmänna handlingar ska de först sekretessgranskas, den delen av hanteringen är inte avgiftsbelagd. Enstaka handlingar kan lämnas ut kostnadsfritt via e-post Vi använder oss av kakor (cookies) på ivo.se för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar de Allmänna handlingar kan begäras ut av vem som helst. Innan IVO lämnar ut en anmälan gör vi en bedömning av om den skyddas av sekretess. En anmälan om fel i vården har ett begränsat sekretesskydd. Det betyder att uppgifter om hälsa och personliga förhållanden i normalfallet lämnas ut i sin helhet

IVO.s

Innan allmänna handlingar lämnas ut undersöker IVO noga så att de inte innehåller privat och personlig information som inte får lämnas ut (skyddas av sekretess). Om det finns sådana uppgifter så tar vi bort dem innan vi lämnar ut handlingen samordna.utlamnanden@ivo.se Vänd dig till samordnaren för utlämnanden om du begär ut handlingar som finns hos flera olika avdelningar. Upplysningstjänst IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och. Svar: Ja, den risken finns. Ansökningshandlingar till offentliga jobb är allmänna handlingar. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras eller har upprättats där. Urvalstester är dock enligt huvudregeln sekretessbelagda En klagande i ett mål om utlämnande av allmän handling som inte vill komplettera sitt överklagande med uppgift om sitt för- och efternamn fick ingen överprövning i domstolen. Överklagandet avvisades. KR_Sthlm_6217_20. Postat 2020/11/07 2020/11/07 Kategorier Övrigt Taggar efterforskningsförbud,.

Allmänna handlingar som omfattas av handlingsoffentligheten måste uppfylla tre krav. De måste vara handlingar, vara allmänna och offentliga. Är det en handling? En handling är en informationsbärare uttryckt i tryck eller skrift eller annars en upptagning som kan uppfattas av tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen) Allmänna handlingar som är oviktiga för myndigheten kan i och för sig ha ett insynsvärde för allmänheten, men de behöver inte registreras (prop. 1979/80:2 del A, s. 356-357). Myndigheter med undantag från registreringsskyldigheten Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera ivo_15261_15 Postat 2015/11/16 2015/11/21 Kategorier Nyheter Taggar diarieföring , Göteborgs stad Lundby , IVO 15261-15 , nämndordförande , privat mejl , privat mejladress , registrering , socialnämnd 1 kommentar till Nämndordförande använde privat mejladres

Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar. Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse som möjliggör att avgiften begärs i förskott FRÅGA Hej,Kan ni vänligen upplysa vad menas i praktiken med TF 2 kap. 2 § punkt 3 där det står att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det är påkallat med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn?T.ex. Inspektion för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet som handlägger privatpersoners klagomål på vården I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte Om mottagaren är en annan myndighet så betraktas inte heller handlingarna som inkomna hos den myndigheten. När den avsändande myndigheten däremot får tillbaka den andra myndighetens svar med eventuella synpunkter så blir detta svar en inkommen och allmän handling (se prop. 1975/76:160 s. 170 och RÅ 1999 ref. 36) En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag

Allmän handling - • Alla typer av handlingar som förvaras, inkommer eller upprättas hos en myndighet. Det finns undantag. Exempelvis arbetsmaterial, privata handlingar och minnesanteckningar. Offentlig handling - • Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretesshandling Allmänna handlingar registreras i myndighetens diariesystem och vid registreringen får handlingarna ett diarienummer. På webbplatsen kan du själv söka i diariet och begära ut handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2017. Du kan skriva in sökord,. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller.

Regeringen ansåg att dessa inte var allmänna handlingar. Regeringen_1819_86 Postat 2020/09/11 2020/09/11 Kategorier Övrigt Taggar dagbok , färdigställd , kalender , Olof Palme , på annat sätt färdigställd , Regeringen 1205-87 , Regeringen 1454-87 , Regeringen 1819-86 , TF 2:10 1 st 2 men Lämna en kommentar till Palmes dagbok var inte allmän handling De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning Eftersom klinikerna inte hade någon beslutanderätt gällande budgeten så var de inte fristående organ i detta avseende och handlingarna blev därför inte allmänna handlingar. I fallet JO 1988/89 s. 233 slog JO fast att en tjänstemans uppsägning alltid blir en inkommen och allmän handling 1 kap. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. 2 § I denna författning ges kompletterande föreskrifter och allmänna råd till bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service. Dokumentinfo intervjuade Göran Rydeberg - specialist på sekretess- och integritetsfrågor. Göran är även kursledare för Dokumentinfos kurs Sekretess i praktiken i Stockholm 21 september. Dokumentinfo: Vilka frågeställningar ställs man ofta inför och vad bör man särskilt tänka på vid utlämnande av allmän handling? Göran: Generellt ska man alltid tänka på konsekvenser av.

Handlingar från Allmänna Reklamationsnämnden, dit privatpersoner kan vända sig för att klaga på en köpt vara eller tjänst, tar journalistroboten hand om. Den ser ganska oansenligt ut där den står i ett mörkt förråd - en hårddisk i ett virrvarr av sladdar En handling, där sekretess inte föreskrivits, är allmän och kan begäras ut (2 kap. 10 § TF). Hur blir det i detta fall? Många handlingar hos myndigheter är offentlig och kan därmed begäras ut. Det har antagligen föreskrivits sekretess på dessa handlingar i enlighet med offentlighet- och sekretesslagen, vilket gör att handlingarna.

Utlämnande av information IVO

Så här behandlar IVO personuppgifter IVO

 1. SVAR. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om registrering av allmänna handlingar.. En allmän handling är ett begrepp som utgår utifrån offentlighetsprincipen och definieras i tryckfrihetsförordningen ().Med en handling avses i första hand en framställning i skrift eller bild, dvs. en handling i traditionell bemärkelse
 2. En allmän handling ska lämnas ut så fort det går. Det kan ibland ta längre tid om vi måste avgöra om uppgifterna i en handling är sekretessbelagda eller inte. Kan jag få handlingar via e-post? Vi är inte skyldiga att lämna ut handlingar via e-post men vi ger ofta den servicen i enlighet med vår serviceskyldighet
 3. Lex Sarah-rapporter är allmänna handlingar. Anställda inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera om missförhållanden i verksamheten. Justitieombudsmannen har slagit fast att de anställda har en självständig ställning mot myndigheten som tar emot anmälningarna och att de således är allmänna handlingar

ivo - Allmän handling

 1. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.; RÅ 2005:94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet.
 2. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator
 3. En allmän handling är en handling som finns hos staten, landstinget eller kommunen. Den kan antingen ha inlämnats dit eller ha upprättats där. En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran lämnas ut så snart som möjligt, utan avgift och de får inte fråga om ditt namn eller varför du vill ha ut uppgifterna
 4. Är det fallet, blir handlingarna allmänna så snart de skickas. Om de arbetar inom samma verksamhetsgren, blir meddelandena allmänna handlingar så snart ärendet till vilket de hör har slutbehandlats. Om e-postmeddelandena rör din uppsägning, bör de bli allmänna handlingar när beslut tagits i frågan
 5. Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster)
 6. nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildats den 1 juni 2013. I samband med det ändrades Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah genom SOSFS 2013:16

av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar. De generella reglerna i avgiftsförordningen gäller för samtliga myndigheter om inte annat beslutats av regeringen SVAR Hej! När ett mail har kommit in till en myndighet så blir det i huvudregel en allmän handling enligt 2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen (TF) ().En förutsättning är att mailet rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten, det får exempelvis inte handla om tjänstemannens privatliv De begärda handlingarna skulle därför anses vara framställda inom regionen och var därmed inte allmänna handlingar (jfr HFD 2016 ref. 1). När det gällde mejl mellan regionen och olika externa tekniska konsulter bedömde kammarrätten att konsulterna inte hade intagit en fristående ställning i förhållande till regionen

IVO:s barn- och ungdomslinje IVO

En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form. Avgifter. Om du vill. Begäran om allmän handling Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet. Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade. För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen Gallrade allmänna handlingar Allmänna handlingar får bara gallras (raderas eller förstöras) om det överensstämmer med arkivlagen, arkivbestämmelser, dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter. Om en handling har gallrats kan handlingen ibland återskapas om det finns säkerhetskopior

allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. 2.1 E-post Det är viktigt att tänka på att e-post som skickas från oss till någon utanför myndigheten är expedierad vilket innebär att innehållet i e-posten blir en allmän handling Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. Kommentar: det är innehållet i handlingen som ska bedömas mot bakgrund av sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), handlingen i sig är aldrig hemlig Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering).. Ett utkast till en utredning eller beslut kan för beredning och synpunkter även remitteras till såväl andra.

Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon av dess. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (kallas ibland GDPR) framgår att personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en. allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få fram även efter att lång tid förflutit. Detta regleras i arkivlagen (1990:782). 2.4 Personuppgiftslagen (PuL) Personuppgiftslagen (1998:204) har till syfte att skydda människor mot att deras personlig Skövde kommuns avgifter för kopia av allmänna handlingar bygger på 15-22 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) Avgiften för kopior av allmänna handlingar har beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och expediera kopior. 1.1 Avgift för kopiering av allmän handling, inte ritningar och karto De statliga arkiven utgörs av så kallade allmänna handlingar. Detta innebär att de flesta av de statliga handlingarna är offentliga, det vill säga öppna för alla. En del av handlingarna är dock hemliga av hänsyn till människors personliga integritet eller rikets säkerhet

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Din begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas genast eller så snart som möjligt. Prövningen omfattas av om handlingen är allmän och om den.. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras. Med en korrekt hantering. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för vissa allmänna intressen och om sekretess till skydd för uppgifter om enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden Allmänna handlingar är handlingar du har rätt att se. Du kan få se dem i flera former, enklaste formen är att du utan avgift får se, läsa, filma och fotografera handling utan kostnad hos myndigheten eller myndighetens ombud, Tryckfrihetsförordningen 2 kap. §15

Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap. 16 § TF). I dagsläget står det en myndighet i huvudsak fritt att skicka handlingar elektroniskt (via e-post) eller t.ex. ladda över dessa på ett USB-minne Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post Allmänna handlingar, diarium och arkiv. Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess

Kontakta oss på IVO IVO

Start › Forum › Öppenhetsforum › Fotografi allmän handling? Sök efter: Etiketter: bild, fotografi, upphovsrätt, upphovsrättslagen. Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 2 år, 2 månader sedan av Per Hagström. Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt) Författare. Inlägg. 2018-08-20 kl. 6:45 e m #30811 En allmän handling är normalt offentlig. Det betyder att vem som helst får ta del av den. I vissa handlingar kan det finnas uppgifter som gör att informationen inte kan lämnas ut. Därför måste en sekretessbedömning alltid göras innan handlingen lämnas ut,. 4.1 Upprätta allmän handling Avsnittet går igenom hur en deltagare på en samarbetsyta gör för att upprätta en allmän handling. Endast deltagare med vgr-id kan upprätta allmän handling och måste vid upprättandet använda VGR-net alternativt VPN-uppkoppling

Allmän handling är allt som är skrivet, inspelat, fotograferat eller lagrat på disk, cd eller dvd på en myndighet och som har med verksamheten att göra - in- och utgående brev, beslut, beslutsunderlag. För e-post och fax gäller samma regler som för information på papper En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig Allmänna handlingar. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet, vilket kallas för offentlighetsprincipen. För att en handling ska anses vara en allmän handling ska den förvaras hos en myndighet Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Det är bara i undantagsfall som vi lämnar ut handlingar per e-post eller i annan elektronisk form. Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Avgift för kopiering av allmänna handlinga

Blir mitt cv en offentlig handling? Visio

Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar E-post som allmän handling Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt

En handling måste alltså uppfylla vissa krav för att den ska anses vara allmän. Bland annat brukar till exempel minnesanteckningar och utkast eller andra preliminära handlingar inte anses som allmänna handlingar. De allra flesta allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar Som utgångspunkt är allmänna handlingar offentliga. Handlingarna är dock i vissa fall hemliga, dvs. det gäller sekretess för uppgifterna i handlingarna enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Som exempel på de bestämmelser om sekretess som Naturhistoriska riksmuseet vanligen tillämpar kan nämnas En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Det senare kallas upptagning i lagtexten

Video: Allmän handling - Hjälper dig att få insyn hos myndigheter

allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad. Det innebär också att myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter. De grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlig 2 kap. 15-16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) - vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap Allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast, eller så snart som det är möjligt, tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen. Hur betungande får arbetsbördan vara? Rätten att ta del av allmänna handlingar är långtgående och det finns som utgångspunkt inte någon laglig möjlighet för en myndighet att vägra.

Rätt att få ta del av allmänna handlingar

Diarieföring - Allmän handling

Vill du ta del av en allmän handling vänder du dig till den förvaltning/nämnd som förvarar handlingen. En myndighet ska registrera eller ordna sina allmänna handlingar så att man lätt kan hitta det man söker Av 2 kap. 12 och 13 §§ tryckfrihetsförordningen (TF) framgår bl.a. att en framställan om att få ta del av allmänna handlingar ska behandlas genast, eller, om framställningen avser att få kopia av en allmän handling, skyndsamt.. JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av skyndsamhetskravet är att besked i en fråga om utlämnande av en allmän handling normalt bör. Elektroniska handlingar som ska bevaras för en längre tid eller för all framtid ska vara i ett standardiserat format för att kunna läsas och återanvändas. Men frågan om bevarande och gallring av elektroniska handlingar har även en teknisk aspekt. Den övergripande strategin är att det är informationen som bevaras inte IT-verktyget Yttrande till JO om begäran av allmän handling Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att lämna yttrande till Justitieombudsmannen (JO) enligt bifogat förslag. Bakgrund Utbildningsnämnden har anmälts bl.a. med anledning av handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar Den första frågan är om handlingen, t.ex. ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna

Vad är en allmän handling? Rättslig vägledning

Allmän handling och offentlig handling Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator

IVO 15261-15 - Allmän handling

Transportstyrelsen är en statlig myndighet, vilket innebär att information som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, som det står i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. 4. Allmän handling Kapitlet innehåller information för rollerna ägare, administratör och medlemmar på en samarbetsyta om vad som behövs för att kunna upprätta, hantera och publicera allmänna handlingar. Genom att ta del av våra rekommendationer och anvisningar i kapitlet kommer ditt dagliga arbete med dokumenthantering bli lättare En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Formerna för utlämnande Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad och förvarad hos kommunen. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter

Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar JP

Ta del av allmän handling - bara för enskilda personer och inte kommuner Skolinspektionen prövade ett mål om utlämnande av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen trots att Lunds kommun var den som framställde begäran Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling är vanligen offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga, till exempel patientjournalen

Allmän handling och sekretess - två steg i ett led

Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Allmän handling. En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebbe

Hej Heli, Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? i vår Frågeportal. Ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller stiftelse. En allmän handling är inte alltid offentlig, den kan också vara sekretessbelagd, vilket innebär att den är hemlig. Men det måste finnas en uttrycklig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som säger att en handling är hemlig, annars är handlingen offentlig Beställa allmän handling. Här kan du beställa dom, beslut eller annan allmän handling. Enklast gör du din beställning genom att fylla i formuläret nedan. Beställ domar, beslut eller handlingar. Domar och beslut. Beställ domar, beslut eller handlingar Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling

 • Rakpermanent örebro.
 • Bq broker.
 • Stroh rom 60.
 • Prosharp as 2001.
 • Träna handstil pdf.
 • Dokumentär knutby svt.
 • Materiallära textilslöjd.
 • Face to face berlin.
 • Icona pop wiki.
 • Moloko burghausen.
 • Vesiklar cell.
 • Vänstersväng på landsväg lag.
 • New bentley continental gt 2018 price.
 • A ford motor.
 • Hare betydelse solöga.
 • Lön behandlingspedagog.
 • Teilzeitjob cloppenburg.
 • Into the blue dreamfilm.
 • Aokigahara umbrella.
 • 13 år födelsedag.
 • Bpm online.
 • Radbeauftragter wien.
 • Black death poland.
 • Boråstapeter barn.
 • Valuta nepal sverige.
 • Tjänstemannaavtalet sveriges byggindustrier ledarna.
 • Hannibal elefant.
 • Bästa frysskåpet 2017.
 • Beowulf 1999.
 • Mecenat deltid.
 • One of us one of us simpsons.
 • Materiallära textilslöjd.
 • Handla mat online billigt.
 • Netmoms zyklusrechner.
 • Gr8 ferrari.
 • Nio bil.
 • Make video from images.
 • Strängar gitarr ordning.
 • Webbradion.
 • Freemason rituals.
 • Avtagbar dragkrok.